Obavijest: Zahtjevi za sufinanciranje – rok 20.6.2020

Cijenjene pčelarke i pčelari,
S obzirom na razne informacije vezane za datum predaje zahtjeva za sufinanciranje htjeli bi vas podsjetiti da zahtjeve za sufinanciranje morate predati do 20. 6. 2020.
Eventualna naknadna dopuna dokumentacije moći će se dostaviti Agenciji za plaćanja 30 dana od prestanka posebnih okolnosti ili najkasnije do 15. rujna 2020.

Dakle, predajte zahtjeve za sufinanciranje troškova do 20. lipnja ove godine.

UO PDZ


Cijenjene pčelarke i pčelari,
Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranje propisani u članku 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. te članku 17. stavku 1., za 2020. godinu podnose se Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.

Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_874.html

UO PDZ

Leave a Reply